Функции на системата Енфорсър

Увод

Възможно най-краткото описание на направленията, по които системата Енфорсър улеснява и ускорява работата са:

 1. Автоматизиране на изходирането на документи и протоколи
 2. Организиране на е-документите по изпълнителните дела
 3. Автоматизиране на финансовите изчисления и банковите преводи
 4. Улесняване и ускоряване на издаването на сметки и фактури
 5. Централизиране и организиране на информацията и работните процеси

Горните твърдения са относително абстрактни. За да се запознаете със системата Енфорсър в детайли, може да използвате следните ресурси:

 1. Описанието на функциите на тази страница
 2. Онлайн демо на системата
 3. Онлайн документация, намираща се на: [fancy_link color=“black“ link=“http://support.enforcer.bg/index.php?/Knowledgebase/List“]Онлайн документация[/fancy_link]
 4. Работна среща с нашия екип в удобен за вас ден и час
Нашия практически опит показвa, че най-добрия начин за първоначално запознаване с нашите продукти и услуги е работна среща. На тази среща ние правим кратко въведение в нашите продукти и отговаряме на важните за Вас въпроси. След срещата ще Ви бъде по-лесно да се ориентирате в страниците на сайта, демо версията на системата и нейната документация.
Работната среща е изцяло безплатна за Вас и не влече никакви задължения. Срещата се провежда в изцяло удобни за Вас дата/място/час независимо, къде се намирате на територията на страната.

Можете да прегледате подробно описание на функциите на системата, групирани по модули, в останалата част от тази страница.

Начало

Удобен за работа изглед

Системата Енфорсър има внимателно проектиран йерархичен изглед (потребителски интерфейс), даващ следните предимства:

 1. Интуитивна организация на основните менюта и бутони.
 2. Възможност за бързо намиране на нужната информация.
 3. Възможност за работа по няколко дела едновременно.
 4. Възможност за отваряне на дело от всеки екран в системата.
 5. Възможност за бързо търсене на лице и съответните му дела/документи по ЕГН/Име/адрес
 6. Възможност за бързо отваряне на дело по номер/година
Общ изглед

Начало

Регистри

Входящ регистър

Входиране, преглеждане и търсене на входящи документи се извършва от от входящия регистър на системата. Входящия регистър има глобален изглед – за всички дела, и изглед за конкретно дело. Най-важните функции на този модул са:

 1. Систематизирано входиране на документи.
 2. Въвеждане на информация за имущество и публични задължения при входирането на съответния отговор на справка.
 3. Наличие на входящ регистър по изп. дело и глобален входящ регистър.
 4. Преглед на сканиран документ директно от входящия регистър с един бутон (за ползващите модул “Електронно дело”*)
 5. Множество критерии за търсене (филтри) за съставяне на справки и отчети

 

Входящ регистър

Начало

Изходящ регистър

Изходиране, преглеждане и търсене на изходящи документи се извършва от от изходящият регистър на системата. Изходящият регистър има глобален изглед – за всички дела, и изглед за конкретно дело. Най-важните функции свързани с този модул са:

 1. Автоматично определяне на адресата за справки до НАП, КАТ, Община (Ако длъжника живее във Варна, то адресата на справка до НАП автоматично е „НАП – Варна“)
 2. Възможност за използване на всички данни от делото за автоматично генериране на изходящ документ, включително:
  • Страни по дело
  • Суми
  • Такси
  • Имущество
  • Описи
  • Публ. продани
  • други
 3. Отбелязване на изпращане/връчване/връщане за изх. документи и възможност за справки за вече връчени документи
 4. Бързо изходиране на набор документи (първоначални документи, публ. продани, запори до банки)
 5. Бързо отпечатване на обратни разписки за български пощи / M&BM
 6. Множество критерии за търсене (филтри) за съставяне на справки и отчети
 7. Отваряне с един бутон на word документ за съответния изходящ номер (Интегрирана споделена папка)

Начало

Дневник извършени действия

Дневника на извършените действия се попълва автоматично и съдържа хронологична история на всички действия по всички дела. При нужда може да бъде добавено действие и ръчно. Има глобален изглед и изглед по изпълнително дело.

Този модул изцяло елиминира нуждата от ръчно следене и попълване на регистъра на извършените действия.
Дневник извършени действия

Начало

Протоколи/обявления/постановления

Този модул позволява създаването на документи по изпълнително дело без изходящ номер. Документите от този модул могат да бъдат автоматично генерирани и клиентите на системата могат да създават свои шаблони за тях. Модула има глобален изглед и изглед по изпълнително дело.

Протоколи/обявления/постановления

Регистър заведени дела

Регистъра на заведените дела е може би най-често използвания в системата. В него с един поглед потребителя на системата може да види както всички задължителни реквизити на делото – номер, страни, изпълнителен титул, така и много допълнителна информация като например:

 • статус на делото
 • приоритет на делото
 • отговорник по делото
 • общ размер на предмета на изпълнение
 • изплатени до момента такси и вземания
 • изплатена т.26
 • представител на взискателя по делото

С помощта на повече 20 филтъра за търсене потребителят може да прецизира делата, които иска да прегледа. Някои примери за полезните комбинации на филтри за търсене са:

 1. Търси всички дела със статус „активно“ на отговорник по делото „Иван Иванов“ на взискател „Топлофикация София“
 2. Търси всички дела със статус „активно“ на отговорник по делото „Иван Иванов“, по които длъжника не е призован
 3. Търси всички дела със статус „активно“ на отговорник по делото „Иван Иванов“, по които няма постъпили суми след 01.01.2015 (от началото на годината няма постъпления по тези дела)
 4. Търси дело, за което номер на гражданско дело е „123“
 5. Търси дело, за което клиентки номер е „401203“
Регистър заведени дела
Допълнителните полета и множеството критерии за търсене позволяват бързо съставяне на разнообразни справки и приотиризиране на работата за деня.

Начало

Азбучник

Всички лица, участващи в процеса на изпълнение на изпълнително дело, се записват в азбучника на системата. Въвеждането на новите лица става директно от съответния екран в системата, не е необходимо потребителят да отваря азбучника отделно.

Автоматично създаване на документи

Модулът за генериране на документи в Енфорсър е най-добрият измежду всички подобни системи. Той позволява:

 1. Пълен контрол над външния изглед на генерираните документи.
 2. Около 90% от изходящите документи в кантора на ЧСИ да бъдат създавани автоматично, без човешка намеса.

Автоматичното създаване на документ се основава на така нареченият „шаблон за печат“. Tой представлява word документ съдържащ специални полета текст.  В шаблона вместо конкретни данни за делото (например номер на дело, длъжник по делото) се поставя специален текст – „променливи“. Тези променливи се заменят с данните от конкретно дело, при генерирането на конкретен изходящ документ от системата.

В системата Енфорсър съставяне/редактиране на шаблон за печат се прави с обикновен офис редактор (OpenOffice). Не е необходима специална програма и/или програмни умения. Потребителя има пълен контрол над изгледа и съдържанието на шаблона.
С други думи copy-paste на променящия се текст в документите се прави НЕ от деловодителя, а от системата Енфорсър.
 1. В шаблоните за печат могат да бъдат използвани над 500 променливи за различни данни по изпълнителното дело.
 2. При внедряване (първоначална инсталация) на системата, тя разполага със 140 готови шаблона.
Шаблони за печат

 

Начало

Интегрирана споделена папка за е-документи

Всички създадени от системата документи се автоматично се запазват в специална интегрирана споделена папка. Тези документи са: изходящи документи, протоколи/обявления/постановления, сметки/фактури, протоколи за разпределение, ПКО, РКО. Тази папка дава следните предимства:

 1. Всички документи по всички изпълнителни дела се намират в една централизирана папка.
 2. Всички документи могат да бъдат отворени за преглед и/или редакция с един бутон от съответния екран, независимо дали става дума за изходящ документ, фактура, ПКО или РКО.
 3. Пази се история на всички промени по всички файлове
Този модул изцяло елиминира нуждата от споделени папки за документи по изпълнителни дела

Начало

Управление на парични потоци

Системата Енфорсър позволява пълно отразяване на постъпващите във и излизащите от кантората на ЧСИ парични потоци.

 • Модула за постъпили плащания съдържа всички постъпили плащания по банкова сметка и в брой за ЧСИ.
 • Модула за изходящи плащания съдържа всички наредени (изходящи) плащания от сметка и в брой от ЧСИ.
Чрез този модул могат точно да се следят всички постъпили и изходящи плащания, включително и да се засича салдо по специалните сметки на ЧСИ.

Най-важните акценти свързани с този модул са:

 1. Пълно водене на паричните потоци по специални сметки и сметки за такси
 2. Възможност за работа с плащания по сметка и плащания в брой
 3. Опции за въвеждане на плащания за погасяване на дълг, предплащане на такси, задатъци от публ. продан, връщане на задатъци, изплащане на суми и т.н.
 4. Автоматично определяне на размера на плащания към взискател и ЧСИ след погасяване/разпределение
 5. Генериране на ПКО и РКО за плащания в брой
 6. Касова книга
 7. Подсказки и предупреждения намаляващи риска от грешни изходящи плащания
 8. Множество критерии за търсене (филтри) за съставяне на справки и отчети
 9. Генериране на платежни нареждания за изходящи плащания по сметка(*)
 10. Възможност за аналитично водене на специална сметка (*)
 11. Възможност за засичане на салдо на специална сметка (*)
 12. Автоматично генериране на основание за плащане за изходящи плащания. (*)
(*) Част от корпоративна версия
Постъпили и изходящи плащания

Интеграция с интернет банкиране

Системата Енфорсър може да бъде интегрирана с интернет банкиране.
Тази интеграция позволява:

 1. Всички изходящи плащания (за деня)  за определена сметка да бъдат експортирани към интернет банкиране и впоследствие обработени наведнъж. Избягва се въвеждане на платежни нареждания в интернет банкирането. Системата има и множество автоматизации, проверки и предупреждения за да бъдат избегнати грешни преводи. Това от една страна ускорява работата, а от друга почти елиминира шанса за човешка грешка.
 2. Всички постъпили плащания (за предишния ден) за определена сметка автоматично да бъдат въведени в системата използвайки електронно банково извлечение. При импорта автоматично се определя по кое дело е плащането и кой е платеца, на база на информацията от електронното банково извлечение.
Това е изключително ценна възможност, която сама по себе си спестява часове работа всеки ден.

Поддържат се повече от 10 банки, включително:

 • Банка ДСК (само чрез платформа Мултикеш)
 • УниКредит
 • ЦКБ
 • ОББ
 • Райфайзен банк
 • ТБИ
 • ПИБ
 • Корпоративна банка
 • Алианц
 • Прокредит
 • Пощенска банка
 • Общинска банка
 • Токуда Банк АД

Начало

Финансови изчисления

Системата Енфорсър се грижи за следенето и погасяването на предмета на изпълнение и таксите по изпълнителните дела. Към всеки един момент потребителят може да провери общият дълг по делото, както и такси, главници, лихви, разноски поотделно.  Тази информация се използва при съставянето на изходящите документи и при погасяването на такси/вземания.

Акцентите свързани с този модул са:

 1. Възможност за въвеждане на разнообразни казуси за предмет на изпълнение
  • Солидарни длъжници
  • Разделни длъжници
  • Присъединени взискатели
  • Публични вземания
 2. Автоматично изчисляване на лихви, плюс подробни справки за тези изчисления
 3. Автоматично нанасяне на дължимите неплатени суми (вземания и такси) за конкретен длъжник в изходящите документи генерирани от системата
 4. Управление на дълга по делото от началото до края на събиране на дълга
 5. Възможност за следене на дълга на един от много длъжници по изпълнително дело
 6. Възможност за начисляване на такси, дължими само от един длъжник (или повече, в зависимост от казуса).
 7. Възможност за бързо начисляване на много такси по едно или много изпълнителни дела
 8. Автоматично изчисление на т.26
 9. Възможност за изключване (несъбиране) на т.26 за определени вземания
 10. Възможност за проверка на сметка за размера на дълга към настоящ, минал, и бъдещ момент във времето.
Финансови изчисления

Начало

Погасяване/Разпределение

Забележка: в системата Енфорсър погасяване се извършва като предварително въведените постъпили плащания се използват за погасяване на вземания и такси.
Модула за погасяване/разпределение дава пълна гъвкавост при погасяване на вземания/такси по изпълнително дело. Потребителят на системата има пълен контрол кои постъпили плащания да използва и кои такси и вземания да погаси – частично или в пълен размер.

Най-важни акценти свързани с този модул са:

 1. Възможност за извършване на погасяване към настоящ и минал момент във времето
 2. Пълна гъвкавост при погасяване на такси и вземания. Потребителят има възможност сам да определи:
  • Дали да бъдат автоматично погасени всички такси на ЧСИ
  • Да погаси в пълен размер само определени такси (а да не погаси други)
  • Да погаси частично определени такси
  • Да избере кои вземания да погаси
  • Да погаси частично определени вземания
  • Да не погаси т.26 за определени вземания (В този случай системата запазва/запомня дължимата т.26, така че при бъдещо погасяване тази дължима сума да бъде събрана. С други думи дължимата т.26 се събира при следващо погасяване).
  • Да не събира т.26 за цялото погасяване
 3. На база погасени такси и вземания системата изчислява суми за превеждане на взискател и ЧСИ
 4. Възможност за изтриване на последно погасяване/разпределение
 5. Подробна бланка за печат за погасяване/разпределение
 6. Бързо издаване на сметка/фактура след погасяване/разпределение
 7. Бързо извеждане на изходящи плащания към взискател/ЧСИ след погасяване/разпределение
Примерен протокол за погасяване/разпределение: Подробен протокол 
Финанси - Погасяване

Начало

Сметки по чл. 79 / Фактури

Системата Енфорсър интегрира в себе си опростен счетоводен модул. Той позволява висока автоматизираност, висока скорост на работа и намален шанс за човешки грешки.

Най-важните акценти в този модул са:

 1. Издаване на следните счетоводни документи
  • Сметка по чл. 79 и фактура
  • Кредитно известие
  • Дебитно известие
  • Протокол за анулиране на фактура
 2. Преизползване на контрагенти, сметки, такси и други данни от другите модули на системата Енфорсър
 3. Възможност за подаване на файл към НАП
  • Дневник покупки
  • Дневник продажби (автоматично попълван)
  • Справка декларация (автоматично попълвана)
 4. Възможност за издаване на фактура плюс много сметки при образуване на много дела
 5. Бързо издаване на сметка/фактура при образуване на дело (образуване на много дела)
 6. Бързо издаване на сметка/фактура след погасяване/разпределение
 7. Множество критерии за търсене (филтри) за съставяне на справки и отчети
Счетоводен модул

Начало

Имущество/описи/публични продани

Модула за имущество, описи и публични продани има няколко основни цели/функции:

 1. Дава прегледен табличен изглед на имуществото по конкретно дело или по всички дела. Налични са и филтри за търсене на информация
 2. Позволява еднократно въведено описание на имуществото по изпълнителните дела да бъде впоследствие използвано при автоматичното съставяне на документи. По този начин се елиминира копиране/поставяне (copy/paste) и се създава единна централизирана база данни на всички имущества по всички дела в кантората. Това улеснява и организира по-добре работния процес.
 3. Дава прегледен табличен изглед на описите и публичните продани в системата
 4. Позволява информацията за публичните продани и описите да бъде автоматично нанесена в генерираните от системата документи
 5. При използването на този модул системата автоматично отбелязва описите и публичните продани на работната дъска в системата

Начало

Справки/отчети

От всеки табличен изглед на системата потребителят има възможност да „търси“ информация, използвайки разнообрани „критерии за търсене“.  Критериите за търсене са различни, в зависимост от конкретния екран. Благодарение на тази функция е възможно съставянето на разнообразни справки

Примери:

 1. Търси всички изпълнителни дела с по-голям материален интерес от 10 000лв
 2. Търси всички изпълнителни дела, със статус „свършено“ на взискател Банка ДСК
 3. Търси всички изпълнителни дела, по които длъжника НЕ е призован
 4. Търси всички погасявания/разпределения за последната седмица по дела с взискател Банка ДСК
 5. Търси всички изходящи плащания за последния месец с получател Банка ДСК
 6. Търси всички изходящи документи изходирани от потребител Иван
В системата са налични повече от 200 филтъра за всички таблични екрани. Само за регистъра на заведените дела те са повече от 20, давайки на потребителите възможност бързо да намерят конкретната информация, или да съставят отчет по нужните им критерии.

Начало

Работен календар/задачи

Системата Енфорсър има работна дъска със календар и задачи. Събитията на календара и задачите могат да бъдат както персонални за определен потребител, така и общи за всички потребители. С помощта на работната дъска работния процес в кантората може да бъде по-добре организиран и по-отчетен.

Работна дъска

Начало

История на промените (Одит)

Всички промени в системата се записват – кой, кога, и какво е променил. При нужда може да бъде направена справка, и да се провери кой и кога е променил документите/ данните по определено дело.

История на промените

Начало

Отчет до МП и КЧСИ

Системата Енфорсър има заложена функционалност да изчислява в табличен вид отчета до МП и КЧСИ. За повече информация, моля прегледайте:

Синхронизация с регистъра на длъжниците

Системата Енфорсър синхронизира автоматично данните за делата със регистъра на длъжниците. За повече информация, моля прегледайте: