Промени в система Енфорсър

Списък с версии на системата Енфорсър и значимите промени във всяка от тях.     1.0.22.393 – 24.03.2022 1.0.22.377 – 09.02.2022
 • Поправки
  • Поправки в кода за копиране на изпълнително дело
  • Поправен прозорец за подреждане на файлове в е-дело
 • Подобрения
  • Разместени бутони в лентата с бутони и добавени цветове на иконките за „Редактирай“, „Действия“, „Търси“.
 • Функции
  • Нов инструмент за копиране на изпълнителен титул и предмет на изпълнение
  • Нов инструмент за разделяне на предмет на изпълнение
1.0.22.367 – 25.01.2022
 • Поправки
  • Добавено потвърждение за финализиране на документи
  • Сваляне на обратните разписки като ОДТ.
 • Функции
  • Добавен филтър „Имущество собственик“ в изходящ регистър.
1.0.22.360 – 18.01.2022
 • Функции
  • Опция за финализиране на документи. Финализираните документи не могат да бъдат редактирани
  • Разширени привилегии за достъп до файлове:
   • file_upload – Качване на файлове
   • file_odt_update – Редактиране на WORD файлове
   • file_list – Списъчен изглед на файлове
   • file_finalize – Финализиране на файлове
   • file_unfinalize – НЕ-финализиране на файлове
   • file_sign – Е-подписване на файлове
1.0.22.342 – 21.12.2021
 • Инструмент за бързо издаване на фактура/сметка за начислени такси
 • Подобрен екран за изходящо плащане след погасяване/разпределение
 • Добавена възможност за търсене на повече ЧСИ номера при импорт на постъпили плащания
 • Regix
 • Реорганизирано меню за файлове – менюто Е-дело изчезва и става част от менюто Файл.
 • Добавено меню „Файл“, „Преглед за печат“. Чрез него се визуализират за печат всички избрани документи.
1.0.22.269 – 25.03.2020
 • Инструмент за бързо начисляване на такси за изх. документи
  • Инструмента позволява да се начисляват за вече изходирани документи. Използват се шаблони за такси. Този инструмент допълва вече съществуващите инструменти:
   • Бързо начисляване на такси от регистър изп. дела
   • Начисляване на такси при масово изходиране
 • Поправки/подобрения на интеграцията с БНБ
1.0.22.257 – 08.03.2020
 • Възможност за минимизиране на прозорците
  • Минимизираните прозорци се намират в лентата със задачите в най-долната лента на екрана.
 • Възможност за навигиране в системата със „назад“ / „напред“ в историята на браузъра.
  • Добавено визуално меню за текущата локация и история на локацията в системата в долния десен ъгъл.
 • Ново меню „Връзки“ в много от регистрите на системата
  • Чрез менюто връзки потребителя може да избере записи от един регистър и да види свързани записи в друг регистър
   • Пример: избираме изходящи документи, и можем да видим всички опити за връчване за тях
 • Нови информационни икони за е-дело във входящи/изходящи/протоколи
 • Нов подобрен изглед на е-документи за модул е-дело (меню Е-дело, отвори Е-документ)
 • При сканиране на документи в системата, вече се генерира само PDF, не се пазят картинките на отделните страници
 • Добавена възможност за качване на повече от един файл към документ (входящ/изходящ/протокол/др.)
 • Интеграция на регистър БНБ
  • Опашка от чакащи лица за справка
  • Генериране на CSV за импорт в регистър БНБ
  • Импорт на резултати от справка в регистър БНБ
   • Автоматично входиране на документи
   • Автоматично създаване на имущество
   • Възможност за бързо налагане на запор на банкови сметки / сейфове от регистър имущество
 • Подобряване на бързодействието на системата
  • По-бързо зареждане на системата
 • Добавено информативно поле „бележки“ към погасяване/разпределение
 • Добавена опция при опис на поща, позволяваща вземане на множество документи с една товарителница
 • Добавена опция за описване и вземане на поща без известие за доставяне (обратна разписка)
 • Добавена опция при автоматично генериране на товарителници да се изпозват различни номерации за поща с обратна разписка и поща без обратна разписка
 • Подобрена и разширена система за привилегии
  • По-гранулирани привилегии за изходящи документи
  • Привилегия за четене на данни по дело, без глобални регистри
   • Пример: Потребителя може да преглежда сметки/фактури по дело, но не и глобалните регистри
  • Добавена привилегия „IBAN за лица“. Само потребители с тази привилегия могат да променят банкови сметки на лица.
 • Поправен филтър за „последно плащане“ в регистър изп. дела
 • Добавена проверка сметка/фактура да трябва да бъде със стойност > 0
 • Таблиците с разпределения, постъпили плащания, фактури, сметки, опити за връчвания, вземания/връщания и др. показват всички данни от последните два месеца с цел бързодействие.
 • В таблица задачи на работната дъска се показват задачи с падеж последните два дена и следващите седем дни за разлика от предходни версии, при които по подразбиране се показват задачи само за текущия ден.
 • В основна информация на изпълнително дело добавена информация за последната синхронизация на делото със централния регистър на длъжниците
 • Добавена опция да се свали файла за синхронизация с регистъра на длъжниците ръчно.
 • Добавена по-подробна разбивка на таксите във панела за бърза информация за дълг в дълг по изпълнително дело
 • Добавен нов алгоритъм за изчисление на т.26
  • При новия алгоритъм събраната т.26 при частични плащания и нарастващ дълг във времето е равна на изчислената т.26 по калкулатор за общия размер на дълга при последната вноска.
  • При стария алгоритъм при частични плащания и нарастващ дълг събраната т.26 при частични плащания на дълга е по-тарифа, но поради нарастващия дълг крайно събраната т.26 е по-голяма от т.26 по калкулатор за общия размер на дълга
1.0.22.226 – 07.12.2020
 • Поправка за генериране на дневник продажби за mysql 8.0
1.0.22.225 – 30.11.2020
 • Добавена опция да се филтрира по предмет на изпълнение във секция Дълг на изп. дело
 • Подобрение на бързодействието на секция „Такси“ в изп. дело, „Постъпили плащания“
1.0.22.219 – 29.9.2020
 • Добавени системни функции за нов регистър взискатели
1.0.22.218 – 21.9.2020
 • Поправка за показване на грешките за експорт на изходящи плащания към е-банкиране
1.0.22.209 – 19.7.2020
 • функция: Добавен филтър „Олихвено от“ към вземания
1.0.22.208 – 19.7.2020
 • Поправка в отчета към КЧСИ и МП.
1.0.22.206 – 14.7.2020
 • Поправка в отчета към КЧСИ и МП.
1.0.22.203 – 26.06.2020
 • Поправка: Поправка във данните пускани към добавката на google chrome а НАП
1.0.22.199 – 22.06.2020
 • поправка: Обновен отчет към КЧСИ и МП в съотвествие с промените в наредбата от ДВ, бр. 51 от 2019
 • функция: Изпълнителните дела за новите редове статистика ще бъдат автоматично изчислени при обновлението на системата. Изчислението е на база на произход на вземане на първия изпълнителен титул по делото.
1.0.22.192 – 03.06.2020
 • Поправка: Поправка за масово изходиране
1.0.22.192 – 28.05.2020
 • Функция: Добавено меню НАП във изходящ регистър
1.0.22.190 – 27.05.2020
 • Системна: Обновени версии на програмни библиотеки
1.0.22.180 – 10.02.2020
 • Поправка: Поправка за списък на изходящи документи (Регресия)
1.0.22.178 – 10.02.2020
 • Поправка: Поправка в променливи за такси за протокол.
1.0.22.177 – 11.12.2019
 • Поправка: Не се създава събитие в календара след връчване на изх.документ от тип ПДИ
 • Добавен нов елемент „няма представителна власт“ в списъка с причини за невръчване на документ
 • Други поправки под капака
1.0.22.176 – 04.12.2019
 • Поправки под капака
1.0.22.175 – 15.11.2019
 • Поправка: Поправка в качването на снимки от мобилното приложение на Енфорсър
1.0.22.174 – 05.11.2019
 • Поправка: Погрешно изтриване на вземания/връщания
 • Поправка: Екпорт към Анализ ФСД не работи в някои случаи
 • Поправка: Импорт от Уникредит на постъпили плащания
 • Подобрение: Добавени данни в основна информация по дело за одит и др.
 • Подобрение: Добавени филтри в регистъра на заведените делa
1.0.22.173 – 14.10.2019
 • Поправка: Поправка за променлива/описание на ДОПК титули
1.0.22.172 – 9.10.2019
 • Поправка: При въвеждане на лице в системата се прави проверка дали вече не съществува лице със същото ЕГН/ЕИК.
 • Функция: Добавени нови променливи:
  • „Общо неплатени от длъжника такси“
  • „Общо неплатени от взискател такси“
1.0.22.171 – 07.10.2019
 • Поправка: Импорт на плащания от Уникредит Булбанк
1.0.22.170 – 01.09.2019
 • Добавка: Специален отчет към АСВ ЕАД
1.0.22.169 – 26.09.2019
 • Функция: Добавени нови променливи:
  • „Списък на всички неплатени от длъжника такси“
  • „Списък на всички неплатени от взискател такси“
1.0.22.168 – 19.09.2019
 • Поправка: При някои клиенти липсва пълен списък с пощенски/куриерски оператори
 • Поправка: Вземане/Връщане и Опис поща на документи не работи при липсващ пощенски оператор по подразбиране
1.0.22.167 – 19.09.2019
 • Поправка: Поправени грешки при вземане/връщане, както и „Опит за връчване“ при някои клиенти
1.0.22.166 – 13.09.2019
 • Поправка: поправени импорт от ново интернет банкиране на Уникредит
1.0.22.165 – 28.08.2019
 • Фунцкия: Добавена функция за генериране на опис за поща заедно в номера на товарителници
 • Функция: Добавена функция за автоматично генериране на обратни разписки  с баркод (№ на товарителница) за МиБМ Експрес
 • Подобрение: Вземане/Връщане вече касае и пощенски пратки
 • Подобрение: При изтекла сесия системата пренасочва към формата за вход
1.0.22.164 – 13.08.2019
 • Поправка: поправен проблем при изтегляне на хартиена справка-декларация от счетоводството
1.0.22.163 – 13.07.2019
 • Поправка: Поправка в променливите за релации на таблица; Конкретно решава проблема с променливата „–-Описание-на-главници-и-дати-на-олихвяване-за-ВПИ–„
1.0.22.162 – 02.07.2019
 • Поправка: В отчет към МП не излиза година 2019г.
 • Подобрение: Добавни опции за мобилни потребители сързени с модул „Мобилен Достъп“
1.0.22.161 – 19.06.2019
 • Поправка: Не се показва основната информация в дела, които нямат посочен входящ документ за образуване
1.0.22.160 – 12.06.2019
 • Функция: Добавено приложение №1 със GPS координати, карта и снимки към протокола за връчване
1.0.22.159 – 10.06.2019
 • Функция: Добавен бутон за копиране на избрана променлива в клипборда на компютъра
 • Подобрение: Добавени допълнителни променливи за протоколи за връчване
 • Подобрение: Добавен шаблон по подразбиране за протоколи за връчване
 • Подобрение: Добавено подменю във „Файл“ в изходящия регистър за преглед за печат на всички протоколи за връчване на избран изходящ документ
 • Поправка: Добавяне на опит за връчване от мобилен терминал, не създаваше протокол за връчване
1.0.22.158 – 31.05.2019
 • Функция: Добавен бутон „Файл“ в таблицата за опити за връчвания.
 • Функция: Одобрени опити за връчване генерират автоматично протокол от тип „ПРОТОКОЛ ЗА ДЕЙСТВИЯ НА ВРЪЧИТЕЛ“.
 • Подобрение: Опит за връчване довел до залепяне на уведомление вече изисква одобрение.
 • Подобрение: Не може да се редактират одобрени опити за връчване довели до връчване или залепяне. Всичко останали одобрени опити мога да се редактират само от администратор. Предложените или Неодобрените опити могат да се редактират от всички потребители.
1.0.22.157 – 15.05.2019
 • Функция: Добавен бутон „Връчване“  в таблицата за вземане/връщане на документи по подобие на изх.регистър и опити за връчване
 • Функция: Добавена опция за подаване на указания на връчители, които могат да се виждат и в мобилното приложение
 • Функция: Добавена опция за подаване причина за неодобрение на опит за връчване видим и в мобилното приложение
 • Функция: Добавена опция за посочване причина за невръчване на документи в таблицата за опити за връчване
 • Подобрение: Визуално пренареждане на полета в таблиците за вземане/връщане на документи, както и таблицата за опити за връчване
1.0.22.156 – 07.05.2019
 • Поправка: Не работещ бутен за генериране на аналитична сметка и касова книга
1.0.22.155  – 5.2.2019
 • Поправка: При слагане на режим т.26 за предмет на изпълнение на „без Т.26“ вече правилно се слага полето taxt26id = null
1.0.22.154 – 5.2.2019
 • Подобрение: Във формата за сметки/фактури е добавена проверка за плащане. Ако няма избрано плащане, потребителя трябва да потвърди дали да продължи със записа. Ако има избрано плащане, но неговата стойност е по-малка от сумата на таксите в сметката/фактурата потребителя трябва да потвърди дали да продължи със записа.
1.0.22.153 – 5.2.2019
 • Поправка: Поправка за вторична автентикация
 • Подобрение: Подобрена сигурност
 • Поправка: Поправена клауза „АКО“ за променливи, които са суми
1.0.22.149 – 12.25.2018
 • Функция: Вторична автентикация
 • Функция: Опит за връчване
 • Функция: Взети документи
 • Поправка: Подобрена сигурността за достъп до изходирани документи и сканирани документи
1.0.22.138 – 7.11.2018
 •   Поправка: Поправка при погасяване. Избраните плащания за погасявания в определени случаи не взимат подават към сървъра вярно полето „разпределена сума“
 •   Поправка: Поправка при погасяване. Полето „разпределена сума“  за всяко плащане се изчислява на сървъра, и не се приема директно от клиента.
1.0.22.126 – 22.11.2018
 • Функция: Сменени икони в системата
 • Функция: Вземане/Връщане на документи
 • Функция: Опити за връчване
 • Функция: Добавено поле приоритет изпращане към изходящ документ
 • Функция: Добавено поле краен срок връчване към изходящ документ
 • Функция: Добавен вид изпълнителен титул „Постановление за възлагане“
 • Функция: Добавен вид изпълнителен титул „Друг“, дава възможност за ръчно въвеждане на данни за изпълнителен титул
 • Фунцкия: Добавена опция за вторична автентикация при клиенти ползващи облак вместо VPN
 • Подобрение: Добавен протокол davs към системата, който се използва при отваряне на документ при https връзка. Добавени URL handlers под windows и линукс
1.0.22.115 – 02.07.2018
 • Функция: Добавена опция за слагане на „изпратен чрез“ във формата за бързо вземане на документи
 • Функция: Подобрена формата за бързо връчване на документи. Добавено поле „баркод“ за по-бързо набиране на документите.
 • Поправка: Поправка в търсенето по баркод на изходящ документ в глобалното търсене. (не работеше)
 • Функция: Добавени променливи: „бележки за лице“ към изходящи документи
 • Функция: Добавени променлива: „Бележки връчване“ към изходящи документи
1.0.22.113 – 17.06.2018
 • Премахната функция: Премахната т.26 от списъка с такси в глобален изглед „Финанси“, „Такси“. Премахната поради проблем с бързодействието при много записи
 • Поправка: Поправка за „Изходящи плащания само от специални сметки“, флага не се отчиташе правилно.
1.0.22.109 – 21.05.2018
 • Функция: Добавено поле „Регистър продажби“ към шаблон за такси. По подразбиране е „ДА“. Ако е „НЕ“, и се издава сметка за шаблона за такси, то тази сметка ще има поле „Дневник продажби“ – „НЕ“
1.0.22.108 – 21.05.2018
 • Функция: Добавена опция за ръчно отбелязване на покана за длъжник по изп. дело.
  • След влизане в изп. дело, секция „Основна информация“, „Изпълнителни титули и страни по делото“, бутон „Ръчна покана“.
1.0.22.107 – 17.05.2018
 • Функция: Добавени променливи за „Наследен номер изп. дело“, „Клиентски номер изп. дело“, „Номер щета изп. дело“ към изходящ документ и входящ документ
1.0.22.106 – 14.05.2018
 • Функция: Добавена скрита колонка „Наследен ИД №“ в регистър изпълнителни дела
1.0.22.105 – 12.05.2018
 • Поправка: Поправки в кода за импортиране на дело от JSON
1.0.22.104 – 12.05.2018
 • Поправка: Добавено липсващо поле „номер дело“ в секция „Финанси/Такси“
1.0.22.103 – 11.05.2018
 • Поправка: Поправка при погасяване: При вземане по предмет на изпълнение без т.26 се изписва грешно съобщение за грешка при погасяването.
1.0.22.101 – 8.05.2008
 • Функция: Добавено скрито поле „Пощ. код“ към изходящ регистър
 • Поправка: Поправен „+“ в секция „Постъпили плащания“ за регистър взискатели
 • Поправка: Добавен филтър „Логнати след HH:MM“ в администрация, секция „Дневници“, „Дневник вписвания“
1.0.22.98 – 21.03.2018
 • Функция: Добавено поле „бележки“ към шаблони за такси
 • Функция: Добавен филтър „Активен взискател“ – „ДА/НЕ“ към рег. изпълнителни дела
 • Функция: Добавен филтър „Активен длъжник“ – „ДА/НЕ“ към рег. изпълнителни дела
 • Подобрение: Съкратен е текста за описание на предмет на изпълнение
1.0.22.96 – 20.03.2018
 • Поправка: Премахнат дублирана секция „изх. рег.“ в изпълнително дело
 • Поправка: След премахване на длъжник от предмет на изпълнение правилно се премахва и от т.26 за съответния предмет на изпълнение.
 • Функция: Таксите, които не се дължат от длъжника са в различен цвят (жълт)
 • Функция: Добавен бутон „Запиши и нов“ във постъпили плащания и такси
 • Функция: Лимит на таксите по изпълнително дело по длъжник
1.0.22.93 – 26.02.2018
 • Поправки за частни случаи за лимити за такси по изпълнително дело
1.0.22.89 – 01.02.2018
 • Поправка: При използване на масово начисляване на такси в описанието на начислените такси неправилно присъства брой и ИД на таксите. Премахнато.
1.0.22.88 – 29.01.2018
 • Поправка: Добавен ред 1500 във финансовата част на отчета към МП и КЧСИ.
1.0.22.85 – 10.01.2018
 • Функция: Следене на лимит за такси такси в съответствие с промените в ГПК
1.0.22.82 – 31.10.2017
 • Функция: Следят се таксите по изп. дело в съответствие  с промените в ГПК
 • Функция: Добавено поле „Държава“ към адрес на лице. Премахнато поле „адрес извън българия“ от лице.
 • Функция: Добавена опция за емейл известие към длъжник за оставащ дълг по изп. дело
 • Функция: Добавено поле „такса превод“ към банкова сметка (администрация, финансови настройки)
 • Функция: При маркиране на изходящо плащане като „ПРЕВЕДЕНО“, може да се създаде такса т.31 „банков превод“
 • Поправка: Месечни главници за издръжки се генерират на дататаа за падеж (1-во число от месеца), а не на следващия ден (2-ро число от месеца)
1.0.22.79 – 10.11.2017
 • Поправка: Когато в секция „Дълг“ по изпълнително дело, в лявата част на екрана се избере длъжник, таблиците за вземания и такси се филтрират по този длъжник.
1.0.22.78 – 02.11.2017
 • Поправка: Поправен импорт на плащания за Райфайзен Банк
 • Поправка: Правилно се отчита настройката „разреши достъп до е-документи“ от системни променливи, когато се създава запис в exec_case_ruser
1.0.22.77 – 18.10.2017
 • Поправка: Поправка за импорт на плащания от УниКредит
 • Поправка: Поправка на филтър за адрес в Азбучник
 • Функция: Добавено поле „неактивно“ за вземане и предмет на изпълнение.
 • Поправка: При образуване на дело от входящ регистър, правилно се слага „достъп до е-документи“ на „ДА“, ако е разрешено от администрацията
1.0.22.76 – 16.10.2017
 • Функция: Променен формата на системните дневници на JSON
1.0.22.75 – 12.10.2017
 • Поправка: Поправен импорт на плащания от ПроКредитБанк
1.0.22.73 – 06.10.2017
 • Функция: Добавен бутон „Покажи адреси“/“Скрий адреси“ във меню „Допълнителни“ на регистър изпълнителни дела.
  • При натискане се показва/скрива основния (за документи) адрес на длъжниците/взискателите за дело.
 • Поправка: Увеличен максималният размер на описание на предмет на изпълнение на 2048 символа.
1.0.22.71 – 29.09.2017
 • Поправка на програмна грешка при обработка на сканирани документи
1.0.22.70 – 28.09.2017
 • Поправка: Подобрено бързодействието и намалена използваната памет за синхронизация с регистъра на длъжниците.
1.0.22.68 – 21.09.2017
 • Функция: Добавен филтър „Дата на изпращане“ в изходящ регистър
1.0.22.67 – 19.09.2017
 • Поправка: Поправка за код за създаване на директория във WEBDAV клас.
 • Поправка: Разделени са скриптовете за намаляване на размера на шаблоните на 3 отделни малки скрипта
 • Подобрение: Подобрен е URL handler за „файл, редактирай“ за Линукс. Вече работи и на Ubuntu 16.04
 • Подобрение: Добавен скрипт за бакъп на шаблони за печат
1.0.22.66 – 07.09.2017
 • Поправка: Винаги се допълва до 10 цифри сметка № и фактура № във името на файл за сметка/фактура
 • Поправка: Ако преименуването на файл не успее след редакция на запис, то файла се копира (чете се и се записва като новото име). Това спира грешката „не може да бъде преименуван файла“ при редакция.
1.0.22.65 – 05.09.2017
 • Функция: Добавени скрити колони „баркод ИД“  към входящ регистър
 • Фунцкия: Добавена системна променлива „Разреши ръчно въвеждане на номер сметка/фактура“. Ако е разрешена потребителя може да редактира номерата на сметка/фактура.
 • Фунцкия: Добавена системна променлива „Разреши ръчно въвеждане на баркод“. Ако е разрешена, потребителя може да задава ръчен номер на баркод за входящ/изходящ документ.
 • Функция: При импорт на плащания от е-банкиране добавена опция да се импортват плащания само по конкретно дело
 • Поправка: Поправен импорт от е-банкиране за БулБанк, УниКредит
1.0.22.64 – 30.08.2017
 • Функция: Добавени скрити колони „вид на вземане“, „произход на вземане“ към регистъра на изпълнителните дела
1.0.22.63 – 28.08.2017
 • Поправка: Име на наредителя се отрязва до 35 символа за е-банкиране, формат SwiftExport . Важи за УниКредит, ПроКредит, БАКБ, Райфайзен
 • Поправка: Подрязването до 35 символа е изключено за банка ДСК (multicash)
 • Добавени допълнителни информативни (скрити по подразбиране) колонки в „Разбивка на погасяване за вземане“
  • Погасяване дата/час
  • т.26 Опростена – да/не
1.0.22.59 – 10.08.2017
 • Поправка: Допълнителни проверки при записване на погасяване/разпределение, за да се избегне записване на грешно погасяване/разпределение.
1.0.22.58 – 07.08.2017
 • Поправка: При копиране на дело се създават записи във „Длъжници“
 • Функция: Добавен бутон: „Генерирай месечни вземания“ в „Изпълнително дело“, секция „Вземания“, меню „Системни“
1.0.22.57 – 01.08.2017
 • Функция:  Добавена скрита колона „клиентски номер“ и съответен филтър във секция „Сметки по чл. 79 и фактури“
1.0.22.55 – 27.07.2017
 • Поправка за филтър „текущо местоположение“ в рег. изпълнителни дела
 • Поправка за импорт на плащания от Първа Инвестиционна Банка
 • Добавена скрита колона „Наследен № дело“ към секция „Длъжници“
1.0.22.53 – 17.07.2017
 •  Поправка: При експорт към е-банкиране се отрязва името на ЧСИ до 35 символ (ако > 35)
 •  Поправка: Поправка за проверката за последователност на ПКО номерата
1.0.22.52 – 17.07.2017
 •  Поправка: Във финансовата част на отчета към КЧСИ и МП няма секция „5. Обезпечителни мерки“. Премахната е от системата.
1.0.22.51 – 16.07.2017
 • Подобрение: Добавено сортиране по ‘Погасен % без присъединени’ в регистър изпълнителни дела
1.0.22.50 – 14.07.2017
 • Подобрение: Добавен CLI скрипт updateMsgEnforcerUser.php
1.0.22.48 – 05.07.2017
 • Подобрени: Премахната периодична задача за Percona резервни копия на базата данни, има нужда от root привилегии
1.0.22.47 – 29.06.2017
 • Подобрение: Добавена периодична задача, която да „пакетира“ хранилището за документи – намалява броя на файловете във хранилището
 • Подобрение: Добавена периодична задача, която намалява размера на шаблоните за печат, и оттам нужното място в хранилището за документи впоследствие
 • грешка: Отстранено лошо поведение при „файл/редактирай“ – когато потребителя не е приел линковете да се отварят винаги с openoffice, браузър таба се затваря твърде бързо, и потребителя не може да цъкне „приемам“.
1.0.22.46 – 17.06.2017
 • Подобрение: Вместо join към таблица file се използва изчислено поле за сканиран – „да/не“ във входящ/изходящ регистър. По-добро бързодействие. Решава проблема с неизползван индекс при join-a при перкона 5.7
1.0.22.44 – 10.06.2017
 • Поправка: Firefox затваря всички websocket връзки, при anchor.click() . При файл/редактирай това затваря връзката към qztray. Променен кода, сега връзката се отваря в нов прозорец – само за firefox браузър
1.0.22.43 – 31.05.2017
 • Поправка: в определени случаи след записване на запис в базата и рендване на резултата php json_encode() връща false към браузъра, и това се интерпретира като грешка. Добавен флаг JSON_PARTIAL_OUTPUT_ON_ERROR за json_encode()
 • Подобрение: Подобрено бързодействието на списъка със изходящи плащания
 • Функция: Добавен филтър „Добавено от“ към „изходящи плащания“
1.0.22.42 – 30.05.2017
 • Поправка за частична синхронизация с регистъра на длъжниците
1.0.22.41 – 22.05.2017
 • поправка: При масово начисляване на такси, ако всички такси във шаблона са с ДДС 0%, то и издадената сметка/фактура ще бъде с ДДС 0%
1.0.22.40 – 15.05.2017
 • Поправки за плащания в брой
  • Забранява се променя плащане в брой на плащане по сметка
  • Може да се трие само последно плащане в брой
  • Изрично посочване на стар номер ПКО може се позволява само след слагане на полето „Наследен ПКО“: „ДА“
  • Сортирането в Касова книга е по дата надолу, номер надолу
  • Полето за РКО номер не е видимо. РКО номера се дава автоматично.
1.0.22.38 – 10.05.2017
 • Поправен импорт на плащания за FIBANK
1.0.22.36 – 07.05.2017
 • Добавена функция за импорт на плащания от Кеш Терминал;
 • Поправен скрипт за percona backup, работи като root (активира се със system property + salt state);
1.0.22.28 – 20.04.2017
 • Добавени допълнителни съобщения за грешка за е-дело;
 • Когато се прикачва файл към документ, и документа има вече сканирани файлове, те се изтриват. При грешка в изтриването ъплоада се прекратява – променено – при грешка при изтриване, ъплоада продължава;
1.0.22.26 – 18.04.2017
 • Добавен филтър за „регистър продажби“ в сметка/фактура;
 • Не се използва таблица persondeschtmlfull;
1.0.22.25 – 05.04.2017
 • когато има много взискатели, прозореца за втората стъпка на погасяване/разпределение става твърде голям – може да се плъзга + промяна на изгледа;
1.0.22.23 – 24.03.2017
 • поправка: добавена липсваща миграция за disable за crontab;
1.0.22.22 – 24.03.2017
 • Поправка: изпълняват се миграциите при ъпдейт на системата;
1.0.22.19 – 21.03.2017
 • Downgrade jyxo/php за да се поправи проблема със достъпа до WEBDAV бакенда за записване на файлове;
 • Поправена Doctrine грешка при генерирането на отчета към КЧСИ/МП;
 • Добавен експорт за банка БАКБ – Българо Американска Кредитна банка (SwiftExport);
1.0.22.17 – 07.03.2017
 • Функция: Използва се /etc/init.d/openvpn за контролиране на отдалечeния достъп;
 • Функция: Добавен елемент „история на изтрити записи за изп. дело“ към меню „история“, за да може да се преглеждат изтривания само за конкретното дело;
 • Функция: Добавена колонка „неплатени“ към таблица „Разбивка Погасявания“ за вземане;
 • Поправки в изтриването на погасявания по ДОПК;
1.0.22.16 – 06.03.2017
 • Поправка: Подобрен изгледа на „указание“;
1.0.22.15 – 02.03.2017
 • Поправка за файл, история, „сваляне“;
1.0.22.14 – 02.03.2017
 • Поправено typo в printvars.yml;
1.0.22.13 – 02.03.2017
 • Поправка: не се показва „apachepass“ във формата „профил“ на потребителя;
1.0.22.12 – 01.03.2017
 • Поправка във функция webdav_mkcol();
1.0.22.10 – 28.02.2017
 • В колонка 11 на отчета към КЧСИ влизат неплатените по изпълнителни титули суми ,а не общо неплатен;
1.0.22.8 22.02.2017
 • Добавена променлива за „ред статистика е 1110“;
 • Поправен бъг в експорта към е-банкиране;