Промени в Закона за Регистър БУЛСТАТ

Поради влизане в сила от 04.01.2022 г. На промени в Закона за Регистър БУЛСТАТ (обн. В ДВ, бр. 94 от 03.11.2020 г., изм. ДВ, бр. 19 от 05.03.2021 г.) Агенцията по вписванията служебно преобразува ЕИК по БУЛСТАТ на физическите лица, упражняващи свободни професии – лица по чл. 3, ал.1, т.9 и 11 от Закона за Регистър БУЛСТАТ.

За да бъдат издавани коректно счетоводните документи от системата Енфорсър, е необходимо ЧСИ да промени данните си в системата.

За повече информация, кои данни следва да се променят и как да бъде извършено това, моля прегледайте следната статия Промяна на Булстат на ЧСИ