Енфорсър 2.0 – Описи и публични продани

С удоволствие съобщаваме на нашите клиенти, че в Енфорсър 2.0, въведохме работа с описи и публични продани и по този начин завършихме целия цикъл по работа с имущество на длъжниците.

Функциите за описи и публични продани, позволяват на ЧСИ и неговите служители лесно да следят състоянието на описа и проданта, както и бързо да създават и генерират необходимите документи, особено за публичните продажби, където обикновено трябва да се генерират около пет-шест документа (обявление, протокол за разгласа, съобщения до страните, протокол за отваряне на наддавателни и т.н).

Всичко това, спестява време и други ресурси на ЧСИ и служителите, които могат да бъде пренасочени за други належащи задачи.

Описите в предходната версия Енфорсър 1.0 бяха единствено посочвани в дневника на извършените действия и календара, а за да се генерират необходими документи за тях (протокол за опис), трябваше същите да бъдат изходирани и след това генерирани за печат.

В Енфорсър 2.0, описите се въвеждат в менюто „Имущество, Описи и Продажби“ като изискваните данни са по-вече, в по-големи подробности. Това позволя на ЧСИ да следи подробно всеки опис, за който системата предоставя подробна информация (Дата и час, присъстващи служители,  адрес, статус и т.н). Заедно с това, системата позволява изходящи документи, както и нововъведената възможност в програмата за добавяне на протоколи, постановление, разпореждания и обявление, да бъдат свързани с описи. Това води до бързо и лесно откриване на документите, които са свързани с конкретен опис, както и редактирането и сваляне за печат. Нещо повече, налична е и възможността за „масово създаване на документи“ свързани с конкретен опис, което изключително улеснява работата на служителите.

За всички данни, които се въвеждат за всеки опис – дата, час, оценка, имущество, адрес на описа, изп.лист, присъстващи и т.н, са налични променливи, които могат да бъдат използвани при създаване на шаблони за изходящи документ и, вече, за протоколи, постановления, разпореждания и обявления.

За завършек, при въвеждането на опис, Енфорсър автоматично създава събитие в календара.

 

Фиг.1 - Описи

Фиг.1 – Описи

 

Същото, което се отнася за описите в Енфорсър 2.0, важи и за въвеждането и работата с публични продажби. Преди, в Енфоръсър 1.0, публичните продажби, също се въвеждаха само в календара и дневника на извършените действия като за създаването на документи, отново се използваше изходящия регистър.

В Енфорсър 2.0, въвеждането на публичните продажби става в същото меню „Имущестово, Описи и Продажби“. По подобие на описите, данните които се посочват за всяка публична продан са изключително подробни (статус, дата на насрочване, край и отваряне на наддавателните предложения и час, изп.лист, постъпили суми по проданта, съд, в който ще се проведе, купувач и неговия адрес, начална цена, информация за огледи на имуществото и т.н). Всичко това е с цел тези данни също да получат съответни променливи, които да могат да се използват за създаване на шаблони за печат. Отделно от това, ЧСИ може по-лесно и по-детайло да следи всяка публична продан, без да се налага да се използват тефтери/бележници.

Kакто при описите, системата позволява да се свързват всякакви документи с една публична продан, което прави редактирането им и свалянето за печат лесно. Това, в комбинация с възможността за „масово създаване на документи“ за една публична продан, позволява да се създадат всички необходими документ за една продан в рамките на пет минути, което от своя страна представлява изключително облекчение за служителите.

 

Публична продан в Енфорсър

Фиг.2 – Публични продажби

 

В рамките настоящия ни опит с клиенти преминали към Енфорсър 2.0, ЧСИ Милкана Македонска от гр.Русе, използвайки корпоративната версия на Енфорсър 2.0, успешно внедри в своята кантора работата с описи и публични продани, което значително облекчи работата на служителите й. Подобно на г-жа Македонска, други наши клиенти в София, Пловдив, Велико Търново, Русе и  Разград, успешно използват и управляват своите описи и продажби с Енфорсър 2.0.

Описите и публичните продани са налични и в двете версии на Енфоръср 2.0. Само в Корпоративната версия, обаче, може да се използва масовото създаване на документити за описи и публични продани.