Енфорсър 2.0 – Аналитично водене на специална сметка

В отделни региони на страната е необходимо за ЧСИ да правят аналитично водене на специална сметка. Тази аналитична справка се изисква при проверка от органите по приходите на движението по специалната сметка.

По същество, аналитично водене представлява таблица с всички постъпили суми по една специална сметка и как те са изплатени на взискател, ЧСИ, и други лица (Фигура 2).

По правило постъпилата сума за погасяване на дълга трябва да бъде равна на:

  1. Сумата изплатена на взискателя плюс
  2. Сумата от изплатени такси на ЧСИ плюс
  3. Сумата за банкова такса (ако има такава) плюс
  4. Върнатата надвзета сума на длъжника (ако има такава) плюс
  5. Сумата изплатена за ДДС при публ. продан (ако има такава).

Също така има изискване да се следи и номера на фактурата за изплатените суми към ЧСИ.

За клиенти, които искат и имат нужда от тази справка е трудноемко да я водят на ръка в Excel таблици. Тъй като в Енфорсър, така или иначе, голяма част от нужната информация за тази справка присъства, решихме да я автоматизираме. Добавихме следните функции:

  1. Връзка между постъпило плащане и изходящо плащане. Може да се отбележи едно изходящо плащане за кое постъпило плащане се отнася, и каква е сумата, която излиза от спец.сметка.
  2. При създаване на плащане към взискателя/ЧСИ след разпределение, системата следи кое постъпило плащане е използвано за разпределението и знае каква сума от това плащане отива към ЧСИ/взискател. Тези плащания са около 95% от всички плащания излизащи от специалната сметка и за тях системата автоматизира съвпадането на постъпилите и изплатените суми напълно. (Фигура 1)
  3. За надвзетите суми на длъжника, ДДС при публ. продан, и други отделни случаи, ръчно се посочва че изплатената сума (излизаща от спец. сметка) има връзка с постъпилото плащане.
  4. Има отделна таблица в системата, която има печатен изглед и визуализира плащане по плащане всяко движението на сумите по специалната сметка. (Фигура 2). В тази таблица също има филтри, така че могат да бъдат проверени отделни плащания/дела и т.н.

С помощта на тези функции аналитичното водене на специалната сметка се автоматизира на около 90%-95%, и спестява не по-малко от 4-5 човекодена на месец, всеки месец. Тази функция е и пример, как когато фундаменталния дизайн на една система е добър, добавянето на нови аналитични функции не изисква преправяне, а само добавяне на липсващите части.

Фигура 1: Изглед на аналитично водене на спец. сметка

Screen Shot 2013-05-30 at 10.43.46

 Фигура 2: Изглед на анал. водене на сметка при изплатени суми
Screen Shot 2013-05-30 at 10.56.56