Енфорсър 2.0 – Постъпили и изходящи плащания

Още в първите версии на Енфорсър, в системата присъстваха модулите  “Постъпили плащания” и “Изходящи плащания”. Както е известно, целта на тези два модула е да отразяват всички суми постъпващи и излизащи от кантората на ЧСИ.

За Енфорсър 2.0 към тези два модула направихме серия от подобрения. Благодарение на тях времето за обработка на едно постъпило плащане за погасяване на дълг – разпределение, издаване на сметка/фактура, разплащане към взискатели намалява значително.  Подобрихме значително и отчетността за постъпилите и изходящите суми с множество филтри, взаимовръзки между данни в системата, и други дребни поправки.

В Енфорсър 1.0 след разпределение изходящите плащания за взискателя и ЧСИ е необходимо да се въведат на ръка от служител. Тази сума се въвеждаше един път в Енфорсър, и след това отново в интернет банкиране. Това е двойна работа, защото едно плащане се въвежда два пъти. Освен това се допускат грешки и пропуски, като например: пропуск да се въведе изх. плащане; грешка при въвеждане на плащането в интернет банкирането, грешно основание на плащане, и т.н.

Разбира се, тези грешки могат да се намалят, но цената беше загубено време на служителите за многократни проверки на едни и същи данни.

В Енфорсър 2.0 сме направили следните подобрения:

Изходящото плащане може да бъде създадено веднага след разпределението, с попълването само на две/три полета.

Още повече, изходящото плащане има връзка с разпределението за което се отнася, така че могат да бъдат направени проверки за пропуски и неточности. В системата има вградени филтри и функции за извеждане на “всички разпределения без изх. плащания”, “всички разпределения без сметка/фактура”. Всички изх. плащания, които не съответстват като сума на постъпили плащания и т.н.

Друго много важно удобство е възможността изходящите плащания от Енфорсър да се експортират към е-банкиране. Това елиминира досадната, повтаряема и пипкава задача всяко плащане към взискател на ръка да се набира в интернет банкиране (или да се пише платежно). Този експорт се грижи не само за точната сума но и за правилното основание на плащането и коректния IBAN на получателя, отново с голяма степен на автоматизация.

С помощта на тези нови функции в Енфорсър 2.0 работата по разнасянето/разпределението на едно постъпило плащане (в общия случай) се свежда до следните (до голяма степен автоматични) стъпки:

1. Въвеждане на постъпилото плащане

2. Разпределение

3. Бързо издаване на сметка/фактура след разпределение/погасяване

4. Бързо създаване на изходящото плащане след разпределение/погасяване.

5. Експорт на всички изходящи плащания за деня (в края на деня), и нареждането им с една стъпка от интернет банкирането.  За клиентите, които не ползват интернет банкиране Енфорсър 2.0 позволя съставяне и на хартиени (печатни) платежни нареждания. Възможен е печатът на множество платежни наведнъж. Тази фукнция изключително подобрява работата, когато не се използва интернет банкиране.

С помощта само на експорта към е-банкирането, времето, което спестяваме на един служител, които нарежда по 20-50 малки плащания на ден (нормална практика за средна кантора) от интернет банкирането са 1-2 часа. Сумарно, това са не по-малко от 2-3 дена човеко-дена на месец. И това е само с помощта на тази функция, без да взимаме предвид подобрената отчетност и следене на паричните потоци.

В Енфорсър 2.0 освен всичко друго, към постъпилите плащания може и да се въведе информация за публичните продани, за които те се отнасят. По този начин могат да се следят коректно постъпилите суми и  задатъците по публичните продани.

Забележка: Възможността за експорт към интернет банкиране и печат на хартиени платежни нареждания е налична в корпоративната версия на Енфорсър 2.0