Работа с новия регистър на длъжниците

С Решение на Съвета на КЧСИ, от 14ти Януари 2013г. стартира новия регистър на длъжниците, който въвежда нова процедура по издаване на справки, която включва подаване на предварително искане за издаване на справка от сайта на регистъра или от деловодните програми на ЧСИ!

По-подробно описание на процедурата по издаване на справката, можете да намерите ТУК! Освен това, КЧСИ, разпространи по електронна поща инструкции,  в които процедурата е добре описана!

Както обикновено, екипът на Енфорсър ООД е подготвен за промените и считано от понеделник 14ти Януари 2013г. е налична нова версия, която позволява на нашите клиенти да издават справки от регистъра по новата процедура. Тази нова версия, обаче, няма автоматично да бъде подадена към нашите клиент тъй като в новия регистър не е променена процедурата по автоматичнa синхронизация на делата. Клиентите, които са на текущата версия няма да имат проблем с подаването на данните по изпълнителните дела.

ЧСИ, които желаят да получат новата версия веднага, следва да се свържат с нас за да получат обновлението.

Издаването на справка за образувани изпълнителни дела от регистъра на длъжниците през програмата „Енфорсър“ става чрез следните стъпки:

  1. Лицето, което иска издаване на справка попълва, предварително, искането за издаване на сайта на регистъра. Възможността за подаване на искане за издаване  през програмата „Енфорсър“ е предвидена само за случаи, в които ЧСИ желае да съдейства на искащия, но като цяло, задължението за подаване на искане е в негова тежест!

В случай, че ЧСИ желае да съдейства в процедурата по подаване на искане, това се извършва по следнията начин:

В менюто „КЧСИ“ има ново меню „Искане за издаване на справка от Регистъра на длъжниците„, в което чрез бутона „Добави“ се подава ново искане за издаване на справка!  Формата за подаване на искане в програмата „Енфорсър“ е идентична с тази, която се намира на сайта на регистъра (Виж Фиг.1 и Фиг.2). Поради това, образците за попълването на последната, могат да се използват и при попълване на формата в програмата (Виж ТУК )!

  1. Лицето, което иска издаване на справката, представя пред издаващия ЧСИ платежно нареждане, от което задължително, в основанието на плащане, трябва да е виден № на искане (Пример: РД46963И). Представя се и документ за самоличност!

Примерно попълнено платежно нареждане от лицето, което иска справката, можете да видите ТУК!

  1. ЧСИ входира платежното нареждане в своя входящ регистър. Друг документ, освен платежното нареждане не се изисква, освен когато справката се отнася за друго физическо лице, различно от лицето, което издаване на справката (необходимо е упълномощаване)!

  2. ЧСИ използва номера на искане за да провери данни, които лицето е въвело при подаване на искането. В програмата „Енфорсър“ това се прави от менюто „КЧСИ“ и подменю „Искане на справка от Регистъра на длъжниците“ чрез бутона „Издай справка“ и след това бутона „Вземи данни за искане“ (Фиг.3). Тази стъпка, може да се пропусне и да се премине директно към стъпка 5, но тогава, ако лицето, което иска издаването на справката, няма право на нея или има нередности в данните на искането, изходящия документ ще се запази в изходящия регистър на ЧСИ!

  3. След като се увери, че данните от искането са правилни и лицето, което иска справката има право на нея, без да представя пълномощно, ЧСИ, пристъпва към издаване на справката през изходящия регистъра, както досега (Виж Фиг.4 и Фиг.5). В изходящия регистър отново се прави проверка на данните от искането и след това, чрез бутона „Напред“ се попълват оставащите данни!

  4. След като издаде справка, разпечатването става по същи начин с бутона „Генерирай за печат„.

  5. При проверка на данни на искането, ЧСИ следва да обърне внимание дали е поискано издаване на фактура. Ако такава следва да се издаде, ЧСИ разпечатва фактурата от менюто „КЧСИ“ и подменю „Искане за издаване на справка от Регистъра на длъжниците“ чрез бутона „Изтегли фактура“ за съответното искане! От там е и видно за кое искане следва да се издаде такава. Фактурата се изтегля автоматично в PDF формат директно от регистъра на длъжниците (Виж. Фиг.6 и Фиг.7)!

При допълнителни въпроси, моля пишете директно на нашата електронна поща [email protected]!