Важно: изчисление на законната лихва в програмата Енфорсър!

Както знаете, Постановление № 100 на МС от 29.05.2012г. влезе в сила от 01.07.2012г., с което се промени начинът на изчисление на законната лихва в лева и валута. Новата формула за изчисление за законната лихва е чувствително опростена, като включва само два периода на изчисление през годината (от 01.01 до 30.06 и от 01.07 до 31.12).

Разбира се, тези промени са отразени в програмата Енфорсър с автоматично обновяване (във версия 1.0.18 и по-нови) още преди да влезе нормативният акт в сила.

След обновяването на програмата, Енфорсър поддържа три метода (начина) за изчисление на законната лихва:

Метод № 1. Изцяло се поддържа начинът на изчисление на лихвата по смисъла на старото постановлението от 1994г., където периодите на лихвата изцяло съвпадаха с промяната на основния лихвен процент н БНБ!

Метод № 2. Законната лихва на изпълнителните дела образувани преди влизане в сила на Постановление № 100, се изчислява по старото постановление от 1994г., а след влизането му в сила, периодът на лихвата след 01.07.2012г. е по новата уредба!

Метод № 3. Законната лихва на изпълнителните дела образувани след влизане в сила на Постановление № 100, се изчислява изцяло по начина, който предвижда това постановление, дори и за лихва чиито период започва преди 01.07.2012г.!

В момента съществува спор дали законната лихва по изпълнителни дела образувани след влизане в сила на постановлението, трябва да се изчислява по метод №2 или по метод № 3. Поради това, Енфорсър поддържа всички методи на изчисление и ЧСИ може да избере  начина, по който да се изчислява  законната лихва по новообразувани дела след 01.07.2012г.

При попълване на предмет на изпълнение, в частност главница с лихва или самостоятелна лихва, са налични опици, които позволяват избор на желан метод. Полетата са „6 мес.лихва % (цял период)“ и „6 мес.лихва % (след 01.07.2012г.)„. При по стари версии полетата се наричат съответно „6 мес.лихва %“ и „6 мес.лихва (стари вземание)„!

Ако ЧСИ желае по изпълнителното дела за използва метод № 1, то и двете полета тряба да са със стойност „НЕ“!

Ако ЧСИ желае метод № 2, то полето „6 мес.лихва % (цял период)„, тряба да е „НЕ„, а полето „6 мес.лихва % (след 01.07.2012г.)“ , „ДА

Метод № 3, се използва като полето „6 мес.лихва % (цял период)„, тряба да е „ДА„!

По подразбиране, в Енфорсър, делата, които са образувани след 01.07.2012г. използват метод № 3 за изчисление на законната лихва.

ЧСИ може да промени метода по подразбиране, който се използа за изчиление на лихвата по новообразуваните дела след 01.07.2012г.! За тази цел, в Администрацията , в прозорец „Настройки“ на програмата са налични две настройка с име „6 мес. лихвен % за изчисление на лихва – след 01.07.2012“ и „6 мес. лихвен % за изчисление на лихва – цял период„!

Ако ЧСИ желае, по подразбиране изпълнителните дела за се изчисляват по метод № 3, то настройката „6 мес. лихвен % за изчисление на лихва – цял период„, трябва да има стойност „1„, а „6 мес. лихвен % за изчисление на лихва – след 01.07.2012″ със стойност „0“!

Ако ЧСИ желае, метод № 2 да е по подразбиране, то „6 мес. лихвен % за изчисление на лихва – цял период“ трябва да е със стойност „0“ , а „6 мес. лихвен % за изчисление на лихва – след 01.07.2012″ със стойност „1“!

ВНИМАНИЕ: Само една от двете настойки трябва да има стойност „1“!!!

При преминаване, по желание на ЧСИ, от метод №3 към метод №2 на изчисление на законната лихва, стои въпросът, както става с заварените изпълнителни дела, които са образувани след 01.07.2012г.  По този повод, можете да се свържете с нас за съдействие на познатите телефони или на support@enforcer.bg!