Допълнителни поправки и нововъдения в Енфорсър 1.0.18

Добре осъзнаваме, че работата по една бизнес система като Енфорсър никога не свършва. За да може нашите клиенти да са доволни, ние не прекъсваме работата по системата и постоянно правим различни подобрения и поправки. Не прави изключение последната версия – 1.0.18. След нейното инсталиране немалко клиенти ни дадоха ценна обратна връзка за необходими доработки. Постарахме се да реализираме ако не всички, то поне важните от тях.

Следва списък на важните поправени грешки към от версия 1.0.18.27 до  1.0.18.59:

 • При издаване на сметки+фактури се използва датата, на  която се начислява сметката, а не датата, на която е издадена сметката.
 • При бързо добавяне на сметка/фактура след издадено разпределение, ако таксите са повече от една страница, таксите от втора и следваща страница не се добавят към сметката/фактурата.
 • Забранена промяната на типа сметка/фактура при издаване на сметки и фактури по чл.79.  от раздел счетоводство.
 • При създаване на месечно плащане не се начисляват коректно лихвите по съответните месечни главници.
 • Сливането на дублирани лица не работи, когато ръчно добавени дублирани лица нямат ЕГН/ЕИК.
 • Забранено е сливането на дублирано лице, ако основното лице няма ЕГН/ЕИК.
 • Режим т.26:  „не е начислена т26“  не работи при месечни вземания.

Следва пълен списък на важните добавените функционалности от версия 1.0.18.27 до  1.0.18.59:

 • Добавени нови полета в изходящо плащане: ‘Ръчно въвеждане на IBAN’ , ИБАН на получател, Получател IBAN, получател BIC, получател банка , основание за плащане.
 • Aдреса/Телефоните/IBAN на лицата в азбучника имат полета активен да/не, ако са избрани като неактивни съответният запис не се появява.
 • Добавено изтриване на последна сметка/фактура.
 • Добавен филтър за „ред на статистика“ в глобалната таблица за разпределенията.
 • Добавен филтър за „издадено на“ в глобалната таблица на разпределенията, с който можете да търсите разпределения, направени на определена дата или период.
 • Добавени колонки за т.26 – ‘т26 Сума +/-‘ , ‘т.26 ръчна сума’ в предмет на изпълнение (секция дълг по изп. дело), от които се вижда дали т.26 е намалена или увеличена.
 • Могат да се начисляват такси директно при погасяване/разпределение.
 • Добавено изтриване на изходящи плащания (ако опцията е разрешена от настройките на системата).

Всички клиенти, които са на версия по-голяма от 1.0.18.27, ще получат (ако вече не са получили) версия 1.0.18.59 автоматично.