Работа с имущество на длъжници в Енфорсър

Имуществото на длъжника е  в основата на съдебното изпълнение и поради това системата „Енфорсър“ позволява на ЧСИ да съхранява информация за откритото имущество и да следи процеса по налагане/вдигане на обезпечителни мерки. Освен това, описанието на всяко имущество може се използва директно в бланките като по този начин се избягва постоянното копиране от един файл в друг на описанието на имуществото (пример: описанието на един недвижим имот веднъж въведено в Енфорсър, може да се използва във възбраната, в съобщението за вдигане на възбрана, както и във всякакви други бланки, които ЧСИ създаде).

Благодарение на тази функционалност, ЧСИ придобива пълна представа за текущото имуществено състояние на всеки длъжник и може лесно да прослени налагането и вдигането на обезпечителни мерки.

Имуществото се добавя в системата по два начина:

  • Чрез използване на менюто „Имущество“ в главната лента с бутони

  • Чрез входиране на документ, който влече информация за имущественото състояние на длъжник (Пример: входиране на отговор на справка за декларирано имущество от община)

Разликата между двата метода, е че през входящия документ може да се добави само кратко и подробно описание на имуществото, без да се посочват други подробности свързани с налагане/вдигане на обезпечителни мерки и т.н. Предполага се, че когато един служител на ЧСИ входира отговори на справки носещи информация за имущественото състояние на длъжника, няма да има нужното време да описва всичко, а само да посочат наличието на имущество с кратко описание и след това през менюто „Имущество“ да се опишат детайлите от него или други служители.

Пълната информация се описва, чрез добавяне на новото имущество или чрез редакция на вече добавено, от входящия регистър, имущество. Във всички случаи, формата за добавяне/редактира, изглежда по следния начин:

Веднъж добавено, имуществото се появява в менюто „Имущество“ по делото (както е показано по-долу).

След като имуществото (в конкретния случай имотът) е добавено в системата „Енфорсър“, подробното му описание може да се използва в бланките (примерно във възбраната). За да излезе имуществото в бланките трябва се изпълнят следните стъпки:

  1. Да се изходира документ, който има прикрепена бланка, която да е предвидена да показва имущесто (примерно АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА – ИСКАНЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ВЪЗБРАНА)
  2. Да се посочи имуществото, което трябва да се покаже в бланката
  3. Да се генерира документа

Следващите снимки показвват нагледно процеса:

За да може подробното описание на имуществото да излиза в бланки създадени от ЧСИ, бланката следва да използва променливата –Избрано-имущество– , която бива, след това, заменена във вече обработения от системата документ с подробното описание на имуществото.

Подробното попълване на данните за имущественото състояние на длъжниците, гарантира по-добра отчетност и по-малка вероятност за грешки. Освен това, имуществото е видимо за взискателите посредством услугата „Отдалечен достъп на взискателите“ за ЧСИ, които са я активирали.