Нова версия 1.0.18 на системата Енфорсър

Вследствие на неспиращите усилия на нашия екип за подобрение на системата Енфорсър имаме удоволствието да ви съобщим за наличността на най-новата версия на системата Енфорсър – версия 1.0.18.  Във тази нова версия основните нововъедения са:

 • Възможност за издаване на фактура по повече от едно дело
 • Месечни плащания със независими месечни главници
 • Архивна книга
 • Присъединяваене на дела
 • Импорт от JES
 • Глобален изглед за разпределения по всички дела

Всички клиенти, които нямат инсталирана тази версия и биха желали да я получат, могат да се свържат с нас за да направим обновлението на техните инсталации.

Следва пълен списък за нововъеденията и поправките:

 • Добавена функционалност – Добавена архивна книга.
 • Добавена функционалност – Добавен режим за ползване на ЕТ едноличен търговец при изходиране на документ; отразява се в бланките
 • Добавена функционалност – При новопостъпили плащания може да се отблежи основанието за което е постъпило плащането като „друго“ и „възстановяване на сума“
 • Поправен бъг – Поправени файлове за НАП  за ДДС
 • Добавена функционалност – В административният контролен панел има добавени описания за т.31
 • Добавена функционалност – За таксите може да бъде отбелязано информативно дали е издадена фактура за тях.
 • Добавена функционалност – В секцията такси дълг  е добавено бързо начисляване на такси по предварително зададен шаблон, който се описва в секцията Шаблони – Шаблон за такси в административният контролен панел.
 • Подобрена функционалност – Премахнати ненужни филтри за такси в секцията такси.
 • Добавена функционалност – Променливи за собственици на имущество достъпни в шаблоните
 • Поправен бъг – Изходящите документи филтрират длъжникът като длъжник.
 • Поправен бъг – Правилно форматиране на текста в съобщенията в системата.
 • Подобрена функционалност – Добавяне на длъжник към такса.
 • Подобрена функционалност – Mоже лесно да се изменя следващия поред номер за сметки, фактури и т.н. чрез запазване на номер фактура/сметка
 • Добавена функционалност – Общ регистър на заведените дела за ДЗЗД достъпен от Регистърът на заведените дела.
 • Поправен бъг – Полето за избор на плащане във формата за сметка показава плащания само от посоченото дело.
 • Добавена функционалност – Може да се прави импорт от JES
 • Добавена функционалност – Може да се входира едно плащане за повече от едно дело.
 • Добавена функционалност – Могат да се издават фактури по повече от една сметки.
 • Поправен бъг – Може да се изтрива предмет на изпъленние, за който т.26 има издадена сметка
 • Поправен бъг – Има подобрения във математическите изчисления във формата за разпределение.
 • Добавена функционалност – Могат да се добавят данни за имущество при входиране на такова.
 • Добавена функционалност – Присъединяване на дела.
 • Добавена функционалност – едно лице може да има много ИБАН сметки.
 • Добавена функционалност – Взискателите имат точно определени правила за достъп до дадено изпълнително дело.
 • Добавена функционалност – Лог на влизане в системата.
 • Добавена функционалност – Добавена колонка титла към лице.
 • Добавена функционалност – Екран разбивка погасяванията за такси и вземания дълг.
 • Поправен бъг – при редакция на РКО се увеличава неправилно номера на РКО.
 • Добавена функционалност – номер на ПКО/РКО към описанието на входящо/изходящо плащане трябва да се добавя ръчно.
 • Поправен бъг – при връчването на документи в описанието на действието трябва да влиза адресата на документа, а не длъжника.
 • Поправен бъг – в определени случаи при избиране на плащане в разпределение се губи избраната по-рано дата/час на разпределение
 • Добавена функционалност – може да се отбелязват опростени суми по изпълнително дело в предмет на изпълнение
 • Добавена функционалност – след прекратяване на изпълнително дело и свършване на изпълнително дело се замразява лихвата към дата на прекратяване.
 • Добавена функционалност – Добавени месечни плащания с отделни месечни главници.
 • Добавена функционалност – Добавен пореден номер на вземанията в предмет на изпълнение спред който вземанията биват подредени.
 • Добавена функционалност – Има проверка не може сметка + фактура да стане сметка/фактура и сметка не може да стане сметка+фактура при редакция на сметки от секция счетоводство.
 • Добавена функционалност – Премахнати кавички от всички лица.
 • Добавена функционалност – При масово начисляване на такси има възможност за избор на дата на сметките и фактурите като има проверка дали няма фактури издадени след нея.
 • Добавена функционалност – Добавен избор на плащане(в брой, по сметка) при масовото издаване на фактури и сметки
 • Поправен бъг – сумите които не се разпределят не влизат в общото при постъпили/изходящи плащания.
 • Добавена функционалност – добавено поле „МОЛ“ в формата за въвеждане на юридическо лице, общината, държавата.
 • Поправен бъг – проблем при изтриване на разпределение за лихва без главница
 • Добавена функционалност – добавен опция за автоматично погасяване на всички вземания по обикновения приоритет
 • Поправен бъг – не работи изпращането на съобщения от страна на взискателите към ЧСИ
 • Добавена функционалност – може датата на изчисляване на дълга при генериране на документ да има следните опции – Днешна дата; 7 дни напред; 14 дни напред; Избран брой дни напред.
 • Поправен бъг –  Не работи променливата –Име(на)-със-ЕГН/ЕИК-и-Адрес-на-Собственик(ици)-на-Избрано-имущество–
 • Добавена функционалност – добавен масова редакция за изходящи плащания
 • Добавена функционалност – добавен проверка за последователност на РКО и ПКО
 • Добавена функционалност – само администратор може да добавя/редактира/изтрива указания (wiki pages) .
 • Добавена функционалност – добавенa масова редакция за входящ регистър.
 • Поправен бъг – шаблона за удостоверение на размера на дълга не работи.