Удостоверения и справки от регистъра на длъжниците към КЧСИ

От 12ти Юли, официално стартира Регистъра на длъжниците към КЧСИ. От този момент всеки гражданин или юридическо лице може да получи справка за наличието или не на висящи изпълнителни дела срещу него в кантората на който и да било ЧСИ на територията на страната.

От самия регистър могат да се правят два типа справки:

  1. Справка-удостоверение – изготвя се по искане на граждани или юридически лица. Справката струва 10лв. и се плаща по сметка на КЧСИ
  2. Справка за съвпадения на длъжници – изготвя се от ЧСИ и служи за намиране на съвпадения на длъжници при други ЧСИ. Справката е безплатна, но може да се изготвя само след като ЧСИ попълни длъжниците в регистъра.

Системата „Енфорсър“ е тясно интегрирана с регистъра на длъжниците и поради това, двата типа справки могат да бъдат изготвени директно през нея, без да е необходимо използване на интернет сайта на регистъра https://registry.bcpea.org/

За изготвяне на справката-удостоверение, лицето, което иска издаването на удостоверение следва предварително за заплати такса в размер на 10 (десет) лева. по сметка на КЧСИ:

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА

IBAN: BG98 CECB 9790 1081 0349 01

BIC: CECBBGSF

ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: <ЕГН/ЕИК> на лицето за което ще се прави справката

ВАЖНО: НЕ Е ВЪЗМОЖНО С ЕДНО ПЛАТЕЖНО ЗА ПО-ГОЛЯМА СУМА ДА СЕ НАПРАВЯТ МНОЖЕСТВО СПРАВКИ. ЕДНО ПЛАТЕЖНО = ЕДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ!!!

След заплащане на таксата, лицето следва да попълни искане по образец за издаване на удостоверението – DOC или PDF

ЧСИ изготвя удостоверението след представено платежно нареждане за такста и попълнено искане.

Самото удостоверение се изготвя директно в системата „Енфорсър“ като се следват съответните стъпки:

  1. Входира се искането за издаване на удостоверение от регистъра на длъжните. – Използва се описанието „РЕГИСТЪР ДЛЪЖНИЦИ – ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ“. Ако описанието липса, то може да се добави посредством последната иконка на полето „Описание“.входиране на искане за издаване на удостоверение от регистъра на длъжиците
  2. Предварително се взема изходящ номер за удостоверението и се посочва неговия адресат (в случая подателя на искането и адресата следва да са едно и също лице). За описание на изходящия документ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, се използва „РЕГИСТЪР ДЛЪЖНИЦИ – УДОСТОВЕРЕНИЕ“. Това описание го има въведено в системата „Енфорсър“ и няма нужда да се добавя ръчно.
  3. След избор на описание „РЕГИСТЪР ДЛЪЖНИЦИ – УДОСТОВЕРЕНИЕ“ се показва скрито поле с наименование „Справка рег.длъжници“. Това поле служи за посочване на изготвена справка от регистъра. Ако няма изготвена такава, се използва последната икона на полето, чрез която се появява прозорец за изготвяне на самото удостоверение.
  4. След като се покаже прозореца за изготвяне на справката за удостоверение, следва да се попълнят необходимите данни. Всички полета са задължителни като особено внимание следва да се обърне на полето „Справка за лице или ЕГН/ЕИК“. Ако лицето е регистрирано по ДДС, не се използва „BG“ пред ЕИК номера. Това ще доведе до грешна справка.  Когато не е ясен ЕИК или ЕГН, удостоверение не може да бъде изготвено, освен ако лицето е чуждестранно (виж червения текст във фиг-та).
  5. Записва се изходящия документ и се изпозва бутона „Генерирай за печат“ от изходящия регистър, чрез който се разпечатва самото удостоверение от регистъра.

Освен издаване на удостоверения, ЧСИ може да провери дали срещу негови длъжници има висящи изпълнителни дела при други ЧСИ. Тази справка също е вградена в системата „Енфорсър“ като, за разлика от справката-удостоверение, е изцяло автоматизирана и безплатна. „Енфорсър“, всяка вечер, автоматично, прави справка за всеки длъжник дали срещу същия има висящи изпълнителни дела при други ЧСИ. Резултатите от всичките справки се показва в таблицата „Регистъра на длъжници“, която се намира в в главното меню „КЧСИ“.

Когато „Енфорсър“ открие съвпадение на длъжници, пред наименованието на длъжника, автоматично се добавя малка икона, представляваща логото на КЧСИ, която служи за подсказка, че срещу конкретния длъжник има висящи изпълнителни дела при други ЧСИ (виж фиг. по-долу).. След като тази икона е налична пред наименованието на длъжник, ЧСИ може по-подробно да се информира за съвпадението използвайки менюто „КЧСИ“ и подменюто/таблицата „Регистър на длъжници“.

Повечето от нашите клиенти знаят, че освен програмата „Енфорсър“ ние, екипът на Енфорсър ООД, разработихме и самия регистър на длъжниците за КЧСИ. Поради това, всякакви въпроси относно работата с регистъра могат да бъдат отправяни директно към нас.