Нова версия (1.0.17) на системата Енфорсър

Налична е нова версия (1.0.17) на компютърната система за управление на кантора на ЧСИ – Енфорсър. Поетапното й внедряване ,в кантори на ЧСИ, започва от първи юни. Получаването на новата версия става, чрез заявка от ЧСИ на емайл адрес на Енфорсър ООД – [email protected]

В новата версия на Енфорсър можете да намерите нововъведения, които да облекчат вашата работа чрез покриване на повече казуси, както във финасовата така и в деловодната част на програмата.

Нововъведенията във финансовата част на системата:

 • изчисляване на лихви без начисляване на главницата към материалния интерес
 • изчисляване на договорни лихви с гъвкав период и размер (Пример: Лихва в/у главницата в размер на 2% на ден/седмица/месец т.н)
 • изчисляване на законна лихва на различни бази (годишни, дневни и т.н – Пример: 360 и 365 дни)
 • добавяне на месечна сума без начисляването на лихва (Пример: 100лв. на месец без лихва)
 • изчисляване на дълга за конкретен длъжник в сметката за размер на дълга
 • бланките, които съдържат суми посочват дълга само на избрания длъжник по подразбиране без да се налага избор на предмет на изпълнение
 • посочване на конкретен взискател, който е предплатил такса
 • посочване на конкретен длъжник , който дължи начислена такса
 • калкулатор за изчисление на законни и договорни лихви на произволно посочени суми
 • калкулатор за изчисление на т.26 върхи произволен материален интерес
 • може да се изчисли дълга само на конкретен длъжник в изгледа „Сметка за размера на дълга“
 • може да не се начислява т.26 за материалния интерес
 • може да се начисли т.26 на ръка (зададен от потребителя конкретен размер, не-автоматично)
 • може да се начисли т.26 автоматично плюс/минус посочена на ръка сума (Пример: автоматично изчислена т.26 в размер на 300лв. плюс 43.50лв. посочени на ръка или общо 343.50лв. т.26)
 • може да се изключи определено вземане от материалния интерес за да не се начислява т.26 в/у него (Пример: може адвокатското възнаграждение по изп.дело да се изкл. от материалния интерес)
 • може да се начислява т.26 без или с ДДС
 • възможност за ръчно приспадане на т.20 и т.26 при начисляване

При погасяванията/разпределенията има следните промени:

 • изгледът е в табличен вид, което позволява лесна ориентация при много погасявания/разпределения
 • табличния изглед има колонка, показваща общо сума за такси на ЧСИ
 • табличния изглед показва общата сума, която трябва да се преведе на взискатели
 • всяко погасяване/разпределение има печатен вариант
 • добавена възможност за изтриване на последно погасяване/разпределение
 • добавена възможност за изтриване на един предмет на изпълнение
 • при повече от един длъжник, вече е възможно да се погасява дълг само на единия, от плащания, които са постъпили от него
 • добавена подсказка, когато разпределенията не са хронологични

Новите функции в деловодната и счетоводна част включват:

 • възможност за образуване на изпълнително дело без входиране на документ
 • обновена администрация на конкретно изпълнително дело
 • възможност за прилагане на статус за изходящи плащания (Пример: Предложено, Одобрено, Преведено)
 • променен начин за избиране на разпреления за т.26 във сметка/фактура, даващ по-подробна информация за извършените разпределения, и даващ възможност за избор на повече от едно разпределение

Други нововъведения:

 • възможност за изготвяне на удостоверение от регистъра на длъжниците
 • възможност за прикачване на банкова сметка на ЧСИ към отговорник
 • възможност за лесно избиране на вх.молба за стари изпълнителни дела
 • възможност за ръчно описване на изпълнителен титул за бланки
 • възможност за сливане на дублирани лица
 • възможност за бързо и лесно проследяване на новините на сайта www.enforcer.bg директно от системата

Поправени грешки и проблеми с работата във финансовата и счетоводната част:

 • бавно зареждане на множество погасявания/разпределения
 • бавно зареждане на дълга при много вземания
 • изтриване на предмет на изпълнение вътре от делото
 • не може да се изготви погасяване/разпределени от постъпили плащания от тип „задатък за пуб.продан“ и „сума от публична продан“
 • обновени функции за изготвяне на файлове за НАП по ЗДДС в синхрон с промените в ППЗДДС
 • поправки в гледката на разпределение при разпределяне на т.26
 • по-добра скорост за зареждане на регистъра на изп. дела, възможност за показване на до 1000 дела и съответно експорт на данните им.